Zarządzanie kryzysowe na poziomie Gminy Alwernia

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Burmistrz.

Do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

 • kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
 • realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  1. realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  2. opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 • zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;
 • zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 • współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 • organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Swoje zadania burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

Organem pomocniczym burmistrza w zarządzaniu kryzysowym jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Został on powołany przez burmistrza i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowanie propozycji działań. Przedstawia ponadto burmistrzowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład miejsko gminnego zespołu, którego pracami kieruje burmistrz, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby.
Na mocy ustawy burmistrz, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
  i humanitarne;
 • stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Podstawa prawna działania:

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego gminy Alwernia działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 2. Zarządzenie nr 0050.26.2022 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 1 lutego 2022 r.
  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Telefony alarmowe

112 – Ogólnopolski i europejski numer ratunkowy,

999 – Pogotowie Ratunkowe,

998 – Straż Pożarna,

997 – Policja,

991 – Pogotowie Energetyczne,

992 – Pogotowie Gazowe,