PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI CEEB

 

Obowiązek składania deklaracji dotyczących źródła ciepła wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach/zarządcach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,  w których znajduje się źródło ciepła.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl , wykorzystując do tego profil zaufany,      e-dowód albo podpis kwalifikowany,
  • w wersji papierowej, składając ją osobiście w urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.