Referat Komunalny i Ochrony Środowiska

Osoba odpowiedzialna: Kierownik - Lidia Ryszka

Ewelina Kędzierska III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 313

 

ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH NA TERENIE GMINY ALWERNIA

Uzyskanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki,  jelenie i sarny należy rozpocząć od złożenia wniosku o szacowanie szkód.

Wniosek o szacowanie szkód należy złożyć do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Zgłoszenie szkody winno być dokonane w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody lub powzięcia o niej wiedzy.

Dokumenty i niezbędne warunki przy zgłaszaniu szkody

 • zgłoszenie tylko w formie pisemnej ( przykład formularza do pobrania)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości
 • tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (notarialny akt własności, umowa dzierżawy, ewentualne pisemne pełnomocnictwo).

Wniosek o szacowanie szkód powinien zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 • wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Odszkodowania nie przysługują:

 • za szkody wyrządzone przez zwierzynę objętą całoroczną ochroną,
 • za szkody wyrządzone na terenach w granicach administracyjnych miast i wsi,
 • na terenach zajętych przez miejscowości nie zaliczane do miast i wsi, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości,
 • za szkody powstałe na terenach zajętych przez budowle, zakłady, na cele kultu religijnego, przemysłowego, handlowego, składy, bazy transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym w granicach ich ogrodzeń,
  -odszkodowanie nie przysługuje przy szkodach nieprzekraczających 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy,
 • za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych np. sadzenie ziemniaków, kukurydzy przy lesie, wsiewki kukurydzy w ziemniakach,
 • w przypadku odmowy właściciela gruntu współdziałania z kołem łowieckim w celu ograniczenia szkód przez zwierzynę łowną (np. budowa ambon, pozostawienie pasa ochronnego przy uprawie, niezgłaszanie kołu łowieckiemu upraw szczególnie narażonych na szkody),
 • za szkody wyrządzone w stogach i kopcach położone w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
 • osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych,
 • posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie określonym przez Sejmik województwa.

Koła Łowieckie działające na terenie gminy Alwernia

 1. Koło Łowieckie „Leśnik”

Adres do korespondencji : ul. Górna 26, 32-061 Rybna

 1. Koło Łowieckie „Diana”

Adres do korespondencji : ul. 3 Maja 3, 32-566 Kwaczała

 1. Koło Łowieckie „Złom”

Adres do korespondencji : Kamień 280, 32-071 Kamień, Sylwester Wolarek

Załączniki do pobrania: