Referat Komunalny i Ochrony Środowiska

Osoba odpowiedzialna: Kierownik - Lidia Ryszka

Danuta Witecka III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 311
Ewelina Perz III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 312
Ewelina Kędzierska III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 313

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew- dotyczy osób fizycznych. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

WAŻNE! Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli. WAŻNE! Jeżeli nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny konieczne jest zastosowanie procedury uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości (patrz poniżej).

Termin i sposób załatwienia sprawy: w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu Miejskiego dokonuje oględzin drzew planowanych do usunięcia.

W terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz Gminy może (w drodze decyzji administracyjnej) wnieść sprzeciw. Wydanie ostatecznej decyzji – sprzeciwu, stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Jeżeli w niniejszym terminie (2 tygodni) Burmistrz Gminy nie wniesie sprzeciwu można usunąć drzewo.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, właściciel nieruchomości zobowiązany jest ponownie dokonać zgłoszenia.

Załącznik do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne