Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” wraz  z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia tj. gminami Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego, w tym strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027. (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

Określone w strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji Chrzanowskiej oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Konsultacje prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie uchwały nr 1/2022 Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Aglomeracja Chrzanowska” z dnia 25 listopada 2022 roku o określeniu szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa na lata 2021-2027, w tym trybu konsultacji. (Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie
od 27 stycznia 2023 r. do 3 marca 2023 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Aglomeracji Chrzanowskiej, samorządy partnerskie i sąsiadujące, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Aglomeracji Chrzanowskiej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w okresie prowadzenia konsultacji r. w następujący sposób:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
    1. poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_chrzanow_konsultacje
    2. poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: zit@a-ch.pl
  • tradycyjnie poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście wydrukowanego i uzupełnionego formularza (Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) w siedzibie Stowarzyszenia „Aglomeracja Chrzanowska”, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów,
  • Podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, o którego miejscu i terminie poinformujemy w osobnej informacji.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach urzędów samorządów wchodzących w skład Stowarzyszenia, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

Wróć do listy aktualności